mayevski: (Default)
[personal profile] mayevski
Слухав сьогодні радіо по дорозі. Польське. Так от кажуть, що в Польщі є нестача робочих місць для осіб з вищою освітою. Бо overqualified. Краще за все спеціалізована освіта (не середня школа, а коледж потім).

Дежа вю - я вихідними казав старшій дочці, що вища освіта не дуже потрібна, якщо є спеціалізована. Вищу краще отримувати пізніше, коли є чітке розуміння, чим будеш займатися хоча б 10-15 років.  

Загалом в Україні існує надлишок вищої освіти, що лишився ще з часів СРСР.  Держава витрачає купу коштів для фахової підготовки людей за спеціальностями, котрі людям не потрібні. Так, в 90-их були дуже популярні юристи з економістами. Але не врахували, що права в Україні немає, окрім телефонного. Я це зрозумів ще в 98-му, тому кинув цю паскудну справу ще тоді. Дружина просмикалася до 2012-го, коли відвалилися останні наші клієнти по юридичних послугах.

Ну а з фінансової точки зору - фахівці з будівельних професій (робота руками, але як на мене цікава) отримують більше за середньостатистичну офісну планктонину.

Тому якщо у вас є діти, котрим час обирати майбутнє - міркуйте, чи потрібно їм гаяти 5 років часу в виші.

Опубліковано на mayevski.com

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

November 2014

M T W T F S S
     12
3456789
101112 13141516
171819202122 23
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 23 Oct 2017 13:11
Powered by Dreamwidth Studios