mayevski: (alice and cat)
[personal profile] mayevski
Приватбанк "перевипустив" мою візу класік шляхом заміни її на Mastercard з Paypass-ом і чіпом.

Картки без чіпу в Європі багато де не приймають (в Латвії ми мали цей клопіт, хоча в Польщі я платив приватівською карткою).

Подивився, сьогодні, як працює paypass. Проводять карткою біля пристрою зчитування і все. Простіше, ніж стрічка, і не стирається пластик (тому картка видається на 4 роки замість 2-х). Але потрібно вводити пін-код замість підпису.

А ще в Мегамаркеті її таки засунули чіпом, бо сказали, що paypass в них чомусь не спрацьовує (хоча здається що я просто неправильно пін-код ввів перший раз).

А, і мені ще ввімкнули SMS-повідомлення про списання коштів (чого на попередній картці не було).

Upd: Зауважив, що в системі нова картка прив'язана до старого рахунку і в Приват24 виглядає як перевипуск - збережено історію транзакцій і всі гроші старої картки доступні на новій. А то я тільки зараз зрозумів - чим я розраховувався, якщо я вчора гроші на картку не переказав. А воно он як вийшло. Зручно!

Опубліковано на mayevski.com
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

November 2014

M T W T F S S
     12
3456789
101112 13141516
171819202122 23
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 23 Oct 2017 13:08
Powered by Dreamwidth Studios