mayevski: (Default)
[personal profile] mayevski
Сьогодні в нас переїзд з Відня в Загреб.

В Відні змінилася погода, вдень буде +15, зранку було +10.

Вирішили купити води на дорогу. І тут з'ясувалося, що в них не існує такого поняття як гіпермаркет. І гіпермаркетів теж. Читаю tripadvisor.com -- "якщо вам потрібен гіпермаркет в Відні -- тут поруч Братислава, там є Carrefour" (причому магазини Carrefour - менші за київські Ашани, мабуть такі як Караван). Ок, пішли в локальну Billa. Маленька та Білла зовсім, відбілювач для білизни хотіли купити - не було.

З Відня до Граца маємо красивий автобан через перевал і нічого цікавого навкруги. На заправці за Грацем купуємо віньєтку для Словенії і їдемо далі. Віньєтка коштує 15 євро на 7 днів - вдвічі дорожче за Чеську (та коштує 12 євро на 14 днів)

Словенія в ЄС і Шенгені, тому на кордоні лише закинутий КП. Словенія з вікна нічого собою не являє, проїжджаємо її без зупинки, адже відсотків 80 дороги - дуже гарної якості автобан. На кордоні з Хорватією паспортний контроль і все - жодних митниць, черг на 2 години і інших непотребів.

Закінчення на mayevski.com

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

November 2014

M T W T F S S
     12
3456789
101112 13141516
171819202122 23
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 20 Sep 2017 09:17
Powered by Dreamwidth Studios